Yttrande - LIBE_AD(2017)600925Yttrande
LIBE_AD(2017)600925

STÅNDPUNKT I FORM AV ÄNDRINGSFÖRSLAG
från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
till utskottet för transport och turism
över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 98/41/EG om registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna
(COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD))
Föredragande av yttrande: Helga Stevens

28.2.2017

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: