Становище - LIBE_AD(2018)616760Становище
LIBE_AD(2018)616760

  СТАНОВИЩЕ
  на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  на вниманието на комисията по транспорт и туризъм
  относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и улесняване на трансграничния обмен на информация относно неплащането на пътни такси в Съюза (преработен текст)
  (COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD))
  Докладчик по становище: Бранислав Шкрипек

  28.3.2018

  Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: