Становище - LIBE_AD(2018)616760Становище
LIBE_AD(2018)616760

СТАНОВИЩЕ
на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
на вниманието на комисията по транспорт и туризъм
относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и улесняване на трансграничния обмен на информация относно неплащането на пътни такси в Съюза (преработен текст)
(COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD))
Докладчик по становище: Бранислав Шкрипек

28.3.2018

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: