Arvamus - LIBE_AD(2018)616760Arvamus
LIBE_AD(2018)616760

ARVAMUS
Esitaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Saaja: transpordi- ja turismikomisjon
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu elektroonilise teemaksu koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamise kohta (uuesti sõnastatud)
(COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD))
Arvamuse koostaja: Branislav Škripek

28.3.2018

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: