Arvamus - LIBE_AD(2018)616760Arvamus
LIBE_AD(2018)616760

  ARVAMUS
  Esitaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
  Saaja: transpordi- ja turismikomisjon
  ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu elektroonilise teemaksu koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamise kohta (uuesti sõnastatud)
  (COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD))
  Arvamuse koostaja: Branislav Škripek

  28.3.2018

  Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: