Lausunto - LIBE_AD(2018)616760Lausunto
LIBE_AD(2018)616760

LAUSUNTO
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalta
liikenne- ja matkailuvaliokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottamisesta unionissa (uudelleenlaadittu)
(COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD))
Valmistelija: Branislav Škripek

28.3.2018

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: