Tuairim - LIBE_AD(2018)616760Tuairim
LIBE_AD(2018)616760

TUAIRIM
ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
chuig an gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht
maidir leis an togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hidir-inoibritheacht na gcóras ríomhbhailiúcháin dolaí bóthair agus lena n-éascaítear malartú trasteorann faisnéise faoi mhainneachtain táillí bóthair a íoc san Aontas (athmhúnlú)
(COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD))
Rapóirtéir: Branislav Škripek

28.3.2018

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: