Nuomonė - LIBE_AD(2018)616760Nuomonė
LIBE_AD(2018)616760

NUOMONĖ
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto
pateikta Transporto ir turizmo komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumo, kuria sudaromos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Sąjungoje (nauja redakcija)
(COM(2017) 0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD))
Nuomonės referentas: Branislav Škripek

28.3.2018

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: