Nuomonė - LIBE_AD(2018)616760Nuomonė
LIBE_AD(2018)616760

  NUOMONĖ
  Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto
  pateikta Transporto ir turizmo komitetui
  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumo, kuria sudaromos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Sąjungoje (nauja redakcija)
  (COM(2017) 0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD))
  Nuomonės referentas: Branislav Škripek

  28.3.2018

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: