Atzinums - LIBE_AD(2018)616760Atzinums
LIBE_AD(2018)616760

ATZINUMS
Sniegusi Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Transporta un tūrisma komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšanu Savienībā (pārstrādāta redakcija)
(COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD))
Atzinuma sagatavotājs: Branislav Škripek

28.3.2018

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: