Atzinums - LIBE_AD(2018)616760Atzinums
LIBE_AD(2018)616760

  ATZINUMS
  Sniegusi Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
  Transporta un tūrisma komitejai
  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšanu Savienībā (pārstrādāta redakcija)
  (COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD))
  Atzinuma sagatavotājs: Branislav Škripek

  28.3.2018

  Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: