OPINIA
  Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
  dla Komisji Transportu i Turystyki
  w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii (wersja przekształcona)
  (COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD))
  Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Branislav Škripek

  28.3.2018

  Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: