OPINIA
Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
dla Komisji Transportu i Turystyki
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii (wersja przekształcona)
(COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Branislav Škripek

28.3.2018

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: