AVIZ
al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
destinat Comisiei pentru transport și turism
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii (reformare)
(COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD))
Raportor pentru aviz: Branislav Škripek

28.3.2018

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: