Yttrande - LIBE_AD(2018)616760Yttrande
LIBE_AD(2018)616760

  YTTRANDE
  från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
  till utskottet för transport och turism
  över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen (omarbetning)
  (COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD))
  Föredragande av yttrande: Branislav Škripek

  28.3.2018

  Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: