Yttrande - LIBE_AD(2018)616760Yttrande
LIBE_AD(2018)616760

YTTRANDE
från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
till utskottet för transport och turism
över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen (omarbetning)
(COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD))
Föredragande av yttrande: Branislav Škripek

28.3.2018

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: