Становище - LIBE_AD(2021)661924Становище
LIBE_AD(2021)661924

СТАНОВИЩЕ
на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
на вниманието на комисията по бюджетен контрол
относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2019 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол
(2020/2194(DEC))
Докладчик по становище: Катерина Киничи

25.2.2021

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: