Γνωμοδότηση - LIBE_AD(2021)661924Γνωμοδότηση
LIBE_AD(2021)661924

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος
(2020/2194(DEC))
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Caterina Chinnici

25.2.2021

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: