Arvamus - LIBE_AD(2021)661924Arvamus
LIBE_AD(2021)661924

ARVAMUS
Esitaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Saaja: eelarvekontrollikomisjon
Euroopa Liidu ametite 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta: tulemuslikkus, finantsjuhtimine ja kontroll
(2020/2194(DEC))
Arvamuse koostaja: Caterina Chinnici

25.2.2021

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: