Atzinums - LIBE_AD(2021)661924Atzinums
LIBE_AD(2021)661924

ATZINUMS
Sniegusi Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Budžeta kontroles komitejai
par Eiropas Savienības aģentūru 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu: sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole
(2020/2194(DEC))
Atzinuma sagatavotāja: Caterina Chinnici

25.2.2021

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: