OPINIA
Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
dla Komisji Kontroli Budżetowej
w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola
(2020/2194(DEC))
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Caterina Chinnici

25.2.2021

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: