Stanovisko - LIBE_AD(2021)661924Stanovisko
LIBE_AD(2021)661924

STANOVISKO
Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
pre Výbor pre kontrolu rozpočtu
k absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2019: výkonnosť, finančné riadenie a kontrola
(2020/2194(DEC))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Caterina Chinnici

25.2.2021

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: