MNENJE
Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
za Odbor za proračunski nadzor
o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2019: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor
(2020/2194(DEC))
Pripravljavka mnenja: Caterina Chinnici

25.2.2021

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: