6.3.2013
LIBE_AM(2013)506170
POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY (9)
2618 - 2950
Návrh správy
Jan Philipp Albrecht
(PE501.927v04-00)
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Návrh nariadenia
(COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 550kWORD 1804k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia