Изменения - LIBE_AM(2013)522849Изменения
LIBE_AM(2013)522849

ИЗМЕНЕНИЯ
31 - 207
Проектодоклад
Карлуш Куелю
(PE516.895v02-00)
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за наблюдението на морските външни граници в контекста на оперативното сътрудничество, координирано от Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз
Предложение за регламент
(COM(2013)0197 - C7-0098/2013 - 2013/0106(COD))

31.10.2013

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: