Amandmani - LIBE_AM(2013)522849Amandmani
LIBE_AM(2013)522849

AMANDMANI
31-207
Nacrt izvješća
Carlos Coelho
(PE516.895v02-00)
o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za nadzor vanjskih morskih granica u kontekstu operativne suradnje koju koordinira Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije
Prijedlog Uredbe
(COM(2013)0197 - C7-0098/2013 - 2013/0106(COD))

31.10.2013

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: