Amendamente - LIBE_AM(2013)522849Amendamente
LIBE_AM(2013)522849

AMENDAMENTELE
31 - 207
Proiect de raport
Carlos Coelho
(PE516.895v02-00)
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme de supraveghere a frontierelor maritime externe în contextul cooperării operative coordonate de Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene
Propunere de regulament
(COM(2013)0197 - C7-0098/2013 - 2013/0106(COD))

31.10.2013

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: