21.4.2016
LIBE_AM(2016)582071
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
637 - 903
Návrh správy
Artis Pabriks
(PE578.803v01-00)
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2007/2004, nariadenie (ES) č. 863/2007 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES
Návrh nariadenia
(COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 1559kWORD 1755k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia