Ændringsforslag - LIBE_AM(2017)597665Ændringsforslag
LIBE_AM(2017)597665

ÆNDRINGSFORSLAG
52 - 295
Udkast til betænkning
Sophia in 't Veld
(PE593.978v02-00)
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af standarder for modtagelse af ansøgere om international beskyttelse (omarbejdning)
Forslag til direktiv
(COM(2016)0465 - C8-0323/0216 - 2016/0222(COD))

23.2.2017

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: