Τροπολογίες - LIBE_AM(2017)597665Τροπολογίες
LIBE_AM(2017)597665

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
52 - 295
Σχέδιο έκθεσης
Sophia in 't Veld
(PE593.978v02-00)
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση)
Πρόταση οδηγίας
(COM(2016)0465 - C8-0323/0216 - 2016/0222(COD))

23.2.2017

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: