Τροπολογίες - LIBE_AM(2017)597665Τροπολογίες
LIBE_AM(2017)597665

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
  52 - 295
  Σχέδιο έκθεσης
  Sophia in 't Veld
  (PE593.978v02-00)
  σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση)
  Πρόταση οδηγίας
  (COM(2016)0465 - C8-0323/0216 - 2016/0222(COD))

  23.2.2017

  Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: