Tarkistukset - LIBE_AM(2017)597665Tarkistukset
LIBE_AM(2017)597665

TARKISTUKSET
52 - 295
Mietintöluonnos
Sophia in 't Veld
(PE593.978v02-00)
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista (uudelleenlaadittu teksti)
Ehdotus direktiiviksi
(COM(2016)0465 - C8-0323/0216 - 2016/0222(COD))

23.2.2017

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: