Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy - LIBE_AM(2018)625531Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
LIBE_AM(2018)625531

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
192 - 467
Návrh správy
Nuno Melo
(PE622.253v02-00)
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ (policajná a justičná spolupráca, azyl a migrácia)
Návrh nariadenia
(COM(2018)480 - C8-0003/2018 - 2017/0352(COD))

24.7.2018

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: