Ændringsforslag - LIBE_AM(2018)632026Ændringsforslag
LIBE_AM(2018)632026

ÆNDRINGSFORSLAG
1569 - 1600
Udkast til betænkning
Roberta Metsola
(PE630.451v01-00)
Forslag til forordning om oprettelse af den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af Rådets fælles aktion 98/700/RIA, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1052/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624
Forslag til forordning
(COM(2018)0631 - C8-0000/2018 - 2018/0330(COD))

18.12.2018

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: