Τροπολογίες - LIBE_AM(2018)632026Τροπολογίες
LIBE_AM(2018)632026

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1569 - 1600
Σχέδιο έκθεσης
Roberta Metsola
(PE630.451v01-00)
Πρόταση κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την κατάργηση της κοινής δράσης 98/700/ΔΕΥ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Πρόταση κανονισμού
(COM(2018)0631 - C8-0000/2018 - 2018/0330(COD))

18.12.2018

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: