Poprawki - LIBE_AM(2018)632026Poprawki
LIBE_AM(2018)632026

POPRAWKI
1569 - 1600
Projekt sprawozdania
Roberta Metsola
(PE630.451v01-00)
Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej uchylającego wspólne działanie Rady 98/700/WSiSW, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1052/2013 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624
Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2018)0631 - C8-0000/2018 - 2018/0330(COD))

18.12.2018

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: