Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy - LIBE_AM(2018)632026Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
LIBE_AM(2018)632026

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
1569 - 1600
Návrh správy
Roberta Metsola
(PE630.451v01-00)
Návrh nariadenia o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži a zrušení jednotnej akcie Rady 98/700/JHA, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1052/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624
Návrh nariadenia
(COM(2018)0631 - C8-0000/2018 - 2018/0330(COD))

18.12.2018

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: