Ændringsforslag - LIBE_AM(2021)661979Ændringsforslag
LIBE_AM(2021)661979

ÆNDRINGSFORSLAG
1 - 37
Udkast til ajourført mandat
Jorge Buxadé Villalba
(PE597.620v02-00)
om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af biometriske oplysninger med henblik på en effektiv anvendelse af forordning (EU) XXX/XXX [forordningen om asylforvaltning og migrationsstyring] og forordning (EU) XXX/XXX [genbosætningsforordningen], identificering af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs person med ulovligt ophold og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse og om ændring af forordning (EU) 2018/1240 og (EU) 2019/818
Ændret forslag til forordning
COM (2020)0614 - C8-0179/2016 - 2016/0132(COD))

19.3.2021

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: