Muudatusettepanekud - LIBE_AM(2021)661979Muudatusettepanekud
LIBE_AM(2021)661979

MUUDATUSETTEPANEKUD
1-37
Ajakohastatud volituste eelnõu
Jorge Buxadé Villalba
(PE597.620v02-00)
Euroopa Parlamendi ja nüukogu määrus, millega kehtestatakse biomeetriliste andmete võrdlemise Eurodac-süsteem määruse (EL) nr XXX/XXX [varjupaiga- ja rändehalduse määrus] ja määruse (EL) nr XXX/XXX [ümberasustamise määrus] tõhusaks kohaldamiseks, et tuvastada ebaseaduslikult riigis viibivad kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud, ning mis käsitleb liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja Europoli taotlusi sõrmejälgede andmete võrdlemiseks Eurodac-süsteemi andmetega õiguskaitse eesmärgil ning millega muudetakse määruseid (EL) 2018/1240 ja (EL) 2019/818
Muudetud ettepanek võtta vastu määrus
(COM(2020)0614 - C8-0179/2016 - 2016/0132(COD))

19.3.2021

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: