Tarkistukset - LIBE_AM(2021)661979Tarkistukset
LIBE_AM(2021)661979

TARKISTUKSET
1 - 37
Luonnos päivitetyiksi valtuuksiksi
Jorge Buxadé Villalba
(PE597.620v02-00)
ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta biometristen tietojen vertailua varten asetuksen (EU) XXX/XXX [asetus turvapaikka-asioiden ja muuttoliikkeen hallinnasta] ja asetuksen (EU) XXX/XXX [uudelleensijoittamisasetus] tehokkaaksi soveltamiseksi, laittomasti oleskelevan kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön tunnistamiseksi sekä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europolin esittämistä, Eurodac-tietoihin lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä vertailuja koskevista pyynnöistä ja asetusten (EU) 2018/1240 ja (EU) 2019/818 muuttamisesta
Muutettu ehdotus asetukseksi
(COM (2020)0614 - C8-0179/2016 - 2016/0132(COD))

19.3.2021

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: