Pakeitimai - LIBE_AM(2021)661979Pakeitimai
LIBE_AM(2021)661979

PAKEITIMAI
1 - 37
Atnaujintų įgaliojimų projektas
Jorge Buxadé Villalba
(PE597.620v02-00)
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sistemos EURODAC biometriniams duomenims lyginti sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti Reglamentą (ES) XXX/XXX [Prieglobsčio ir migracijos valdymo reglamentas] ir Reglamentą (ES) XXX/XXX [Perkėlimo į ES reglamentas] dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su sistemos EURODAC duomenimis, siekiant nustatyti trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės tapatybę, ir kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2018/1240 ir Reglamentas (ES) 2019/818
Pakeistas pasiūlymas dėl reglamento
COM(2020) 0614 - C8-0179/2016 - 2016/0132(COD))

19.3.2021

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: