Predlogi sprememb - LIBE_AM(2021)661979Predlogi sprememb
LIBE_AM(2021)661979

PREDLOGI SPREMEMB
1-37
Osnutek obnovljenega mandata
Jorge Buxadé Villalba
(PE597.620v02-00)
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov zaradi učinkovite uporabe Uredbe (EU) XXX/XXX [uredba o upravljanju azila in migracij] in Uredbe (EU) XXX/XXX [uredba o preselitvi] za ugotavljanje istovetnosti nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva ter o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol za namene kazenskega pregona, ter o spremembi uredb (EU) 2018/1240 in (EU) 2019/818
Spremenjeni predlog uredbe
(COM(2020)0614 - C8-0179/2016 - 2016/0132(COD))

19.3.2021

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: