Ändringsförslag - LIBE_AM(2021)661979Ändringsförslag
LIBE_AM(2021)661979

ÄNDRINGSFÖRSLAG
1 - 37
Förslag till uppdaterat mandat
Jorge Buxadé Villalba
(PE597.620v02-00)
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Eurodac för jämförelse av biometriska uppgifter för en effektiv tillämpning av förordning (EU) XXX/XXX [förordningen om asyl- och migrationshantering] och förordning (EU) XXX/XXX [vidarebosättningsförordningen], för identifiering av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som vistas olagligt, och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europol begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av förordningarna (EU) 2018/1240 och (EU) 2019/818
Ändrat förslag till förordning
COM (2020)0614 - C8-0179/2016 - 2016/0132(COD))

19.3.2021

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: