Tarkistukset - LIBE_AM(2021)702942Tarkistukset
LIBE_AM(2021)702942

TARKISTUKSET
735 - 1173
Mietintöluonnos
Tomas Tobé
(PE698.950v01-00)
Turvapaikka-asioiden ja muuttoliikkeen hallinta sekä neuvoston direktiivin 2003/109/EY ja ehdotetun asetuksen (EU) XXX/XXX [turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto] muuttaminen
Ehdotus asetukseksi
(COM(2020)0610 - C9-0309/2020 - 2020/0279(COD))

9.12.2021

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: