Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy - LIBE_AM(2021)702942Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
LIBE_AM(2021)702942

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
735 - 1173
Návrh správy
Tomas Tobé
(PE698.950v01-00)
Riadenie azylu a migrácie a zmena smernice Rady 2003/109/ES a navrhovaného nariadenia (EÚ) XXX/XXX [Fond pre azyl a migráciu]
Návrh nariadenia
(COM(2020)0610 - C9-0309/2020 - 2020/0279(COD))

9.12.2021

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: