Τροπολογίες - LIBE_AM(2021)702945Τροπολογίες
LIBE_AM(2021)702945

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
2001 - 2400
Σχέδιο έκθεσης
Tomas Tobé
(PE698.950v01-00)
Διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης και τροποποίηση της οδηγίας 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου και του προτεινόμενου κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης]
Πρόταση κανονισμού
(COM(2020)0610 - C9-0309/2020 - 2020/0279(COD))

9.12.2021

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: