Muudatusettepanekud - LIBE_AM(2021)702945Muudatusettepanekud
LIBE_AM(2021)702945

MUUDATUSETTEPANEKUD
2001-2400
Raporti projekt
Tomas Tobé
(PE698.950v01-00)
Varjupaiga- ja rändehaldus ning nõukogu direktiivi 2003/109/EÜ ja kavandatud määruse (EL) XXX/XXX [Varjupaiga- ja Rändefond] muutmine
Ettepanek võtta vastu määrus
(COM(2020)0610 - C9-0309/2020 - 2020/0279(COD))

9.12.2021

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: