Pakeitimai - LIBE_AM(2021)702945Pakeitimai
LIBE_AM(2021)702945

PAKEITIMAI
2001 - 2400
Pranešimo projektas
Tomas Tobé
(PE698.950v01-00)
Prieglobsčio ir migracijos valdymas ir iš dalies keičiama Tarybos direktyva 2003/109/EB ir Reglamento (ES) XXX/XXX [dėl Prieglobsčio ir migracijos fondo] pasiūlymas
Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2020)0610 - C9-0309/2020 - 2020/0279(COD))

9.12.2021

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: