Amendementen - LIBE_AM(2021)702945Amendementen
LIBE_AM(2021)702945

AMENDEMENTEN
2001 - 2400
Ontwerpverslag
Tomas Tobé
(PE698.950v01-00)
Asiel- en migratiebeheer en wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad en de voorgestelde verordening (EU) XXX/XXX [Fonds voor asiel en migratie]
Voorstel voor een verordening
(COM(2020)0610 - C9-0309/2020 - 2020/0279(COD))

9.12.2021

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: