Predlogi sprememb - LIBE_AM(2021)702945Predlogi sprememb
LIBE_AM(2021)702945

PREDLOGI SPREMEMB
2001-2400
Osnutek poročila
Tomas Tobé
(PE698.950v01-00)
Upravljanje azila in migracij ter sprememba Direktive Sveta 2003/109/ES in predlagane Uredbe (EU) XXX/XXX [Sklad za azil in migracije]
Predlog uredbe
(COM(2020)0610 - C9-0309/2020 - 2020/0279(COD))

9.12.2021

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: