PDF 625kWORD 69k

 

<Commission>{LIBE}Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor</Commission>

LIBE/7/03713

<TitreType>UTFRÅGNING</TitreType>

 

Bekämpande av sexuella övergrepp mot barn,

sexuell exploatering av barn

och barnpornografi

 

Tisdagen den 28 september 2010 kl. 15.00–18.30

Onsdagen den 29 september 2010 kl. 9.00–12.30

Bryssel

Lokal: PHS 1 A 002

 


 

INLEDNING

 

 

Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor anordnar en offentlig utfrågning om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi.

Utfrågningen anordnas i samband med det nya förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi (KOM(2010)0094) (som för närvarande diskuteras i parlamentet).

Syftet med utfrågningen är att ge EU:s övriga institutioner, organ och byråer men också andra internationella organisationer, icke-statliga organisationer och experter möjlighet att offentligt uttala sig om lagförslaget och att framföra sina synpunkter till parlamentsledamöterna. 

Dessutom syftar utfrågningen till att öka kunskapen om bl.a. straffrättsliga definitioner, straff, jurisdiktioner, blockering av webbplatser och sexuell myndighetsålder.


Dagordning

28 september 2010

 

15.00              - 15.20              Öppnande och inledning

 

15.00 - 15.10              Öppnande och inledning av Roberta ANGELILLI, föredragande från LIBE

15.10 - 15.15              Petra KAMMEREVERT, föredragande för yttrandet från utskottet för kultur och utbildning (CULT)

15.15 - 15.20              Marina YANNAKOUDAKIS, föredragande för yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)

 

15.20 - 16.30              DEL I: EU:S INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

15.20 - 15.30              Maria ÅSENIUS, kanslichef hos kommissionär Cecilia Malmström, Europeiska kommissionen

15.30 - 15.40              Europeiska unionens råd

15.40 - 15.50              Madi SHARMA, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

15.50 - 16.00              Morten KJAERUM, direktör för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter

16.00 - 16.10              Giovanni BUTTARELLI, Europeiska datatillsynsmannen

16.10 - 16.30              Frågestund med ledamöter av Europaparlamentet

 


16.30 - 17.20              DEL II: STRAFFRÄTTSLIGA ORGANS SYNPUNKTER OCH ERFARENHETER

 

16.30 - 16.40              Ola LAURELL, Eurojust, Sveriges representant, Eurojusts kontaktpunkt för skydd av barn

16.40 - 16.50              Troels OERTING, biträdande direktör för Europol

16.50 - 17.20                            Frågestund med ledamöter av Europaparlamentet

 

17.20 - 18.20              DEL III - INTERNATIONELLT PERSPEKTIV

 

17.20-17.30              Najat M’jid MAALLA, Förenta nationernas särskilda rapportör om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi (bekräftas senare)

17.30 -17.40              Regina JENSDOTTIR, Europarådet, chef för den politiska avdelningen för barns rättigheter

17.40 - 17.50               Gordon ALEXANDER, direktör, forskningscentrumet UNICEF Innocenti (bekräftas senare)

17.50 - 18.00               Mary BANOTTI, International Centre for Missing and exploited children

18.00 - 18.20                            Frågestund med ledamöter av Europaparlamentet

 

18.20 - 18.30                            Avslutande kommentarer av föredraganden

 


29 september 2010: Fortsättning av utfrågningen

 

9.00 - 9.10              Inledande kommentarer av föredraganden från LIBE, Roberta ANGELILLI

 

9.10 – 10.40              DEL I – NATIONELLT PERSPEKTIV OCH BÄSTA PRAXIS

 

9.10 - 9.20              Björn-Erik LUDVIGSEN, Interpol

9.20 - 9.30              Domenico VULPIANI, inrikesminister, Italien, samordnare vid avdelningen för allmän säkerhet på områdena it-säkerhet och skydd av viktig infrastruktur

9.30 - 9.40              Sigrid VALENTIN, den tyska federala kriminalpolisen (BKA)  (bekräftas senare)

9.40 - 9.50              Gabrielle SHAW, chef för avdelningen för internationella relationer vid Child Exploitation and Online Protection Centre (CEOP)

9.50 - 10.00              Julia von WEILER, Innocence in danger

10.00 - 10.10              Björn SELLSTRÖM, polistjänsteman från Sverige

10.10 - 10.40              Frågestund med ledamöter av Europaparlamentet

 


10.40 - 12.20              DEL II – DET CIVILA SAMHÄLLET

 

10.40 - 10.50              Diana SUTTON, chef för avdelningen för offentliga frågor och kampanjer, National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC, Storbritannien)

10.50 - 11.00              Peter ROBBINS, OBE (Order of the British Empire), QPM (Queens Police Medal), ledare för Internet Watch Foundation

11.00 - 11.10              Joe McNAMEE, European Digital Rights

11.10 - 11.20              John CARR, European NGO Alliance for Child Safety Online (ENACSO)

11.20 - 11.30              Valerio NERI, ledare för Rädda Barnen Italien

11.30 - 11.40              Francis G. JACOBS, ordförande för Missing Children Europe 

11.40 - 11.50              Marco SCARPATI, ledare för ECPAT Italien (End Child Prostitution, Pornography and Trafficking)

 

11.50 - 12.20                            Frågestund med ledamöter av Europaparlamentet

 

12.20 - 12.30                            Avslutande kommentarer


BILAGA I

 

 

PRAKTISKA RIKTLINJER FÖR DEBATTEN

 

 

              Under diskussionen kommer talartiden att vara begränsad till två minuter per inlägg eller fråga, för att så många ledamöter som möjligt ska kunna yttra sig.

              Ledamöter som vill yttra sig uppmanas vänligen att informera ordföranden och ange sitt namn och parlament på ett särskilt papper. Ledamöterna kommer att tilldelas ordet i den ordning deras begäran tagits emot. Därefter ges ordet till två ledamöter från nationella parlament, sedan till en ledamot från Europaparlamentet och så vidare.

              Talare som önskar att komplettera sina anföranden kan göra detta skriftligen genom att i förväg skicka in handlingarna i fråga (helst på engelska eller franska) till sekretariatet (e-post:

ip-libe@europarl.europa.eu). Inkomna handlingar kommer att skickas runt under sammanträdet.

Sammanträdeshandlingarna kommer successivt att läggas ut på LIBE-utskottets webbsida under avdelningen för utfrågningar: http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=LIBE

 

 

VIKTIGT MEDDELANDE TILL ALLA SOM ÖNSKAR DELTA I 

SEMINARIET

 

Detta sammanträde är öppet för allmänheten. Av säkerhetsskäl krävs dock att deltagare som inte redan har ett passerkort till Europaparlamentet förser sig med ett inträdeskort på förhand. De som önskar ett passerkort ombeds kontakta seminariets sekretariat (ip‑libe@europarl.europa.eu) före den 20 september 2010 kl. 12.00. Fullständiga uppgifter om namn, adress och födelsedatum måste anges. Utan dessa uppgifter kommer säkerhetstjänsten inte att utfärda några inträdeskort.

 

 

 

Sekretariat för seminariet

Telefon

Adress

E-postadress

Anze ERBEZNIK

Handläggare

+32.2.28 32811

Europaparlamentet

Rue Wiertz 60

RMD 04J020

B-1047 Bryssel

ip-libe@europarl.europa.eu

Michela LUCCHINI

Assistent

+32.2.28 34090

Europaparlamentet

Rue Wiertz 60

RMD 04J049

B-1047 Bryssel

Anny BHAN

Assistent

+32.2.28 43705

Europaparlamentet

Rue Wiertz 60

RMD 04J008

B-1047 Bryssel

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy