Σχέδιο ημερήσιας διάταξης - LIBE_OJ(2015)12-17_1Σχέδιο ημερήσιας διάταξης
LIBE_OJ(2015)12-17_1

LIBE_OJ(2015)12-17_1

 

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

 

LIBE(2015)1217_1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έκτακτη συνεδρίαση

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015, από 9.30 έως 10.00

Στρασβούργο

Αίθουσα: Winston Churchill (200)

1.  Έγκριση της ημερήσιας διάταξης

2.  Ανακοινώσεις του προέδρου

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΡΟΝΟΘΥΡΙΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.

*** Ώρα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***

3.  Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων)

LIBE/8/03708

***I  2012/0011(COD)  COM(2012)0011 – C7-0025/2012

 

Εισηγητής:

Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE)

 

Επί της ουσίας:

LIBE

 

 

 

·  Ψηφοφορία επί του κειμένου που συμφωνήθηκε κατά τη διάρκεια των διοργανικών διαπραγματεύσεων

4.  Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για το σκοπό της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (οδηγία)

LIBE/8/05251

***I  2012/0010(COD)  COM(2012)0010 – C7-0024/2012

 

Εισηγήτρια:

Marju Lauristin (S&D)

 

Επί της ουσίας:

LIBE

 

 

 

·  Ψηφοφορία επί του κειμένου που συμφωνήθηκε κατά τη διάρκεια των διοργανικών διαπραγματεύσεων

5.  Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων (ΑΚΟ) στη Λετονία

LIBE/8/04991

2015/0813(CNS)  13060/2015 – C8-0338/2015

 

Εισηγητής:

Claude Moraes (S&D)

PR – PE572.888v01-00

Επί της ουσίας:

LIBE

 

 

Γνωμοδότηση:

JURI  – Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 

 

·  Έγκριση του σχεδίου έκθεσης

6.  *** Λήξη της ψηφοφορίας***

7.  Διάφορα

8.  Προσεχείς συνεδριάσεις

·  21 Δεκεμβρίου 2015, από 15.00 έως 18.30  (Βρυξέλλες)

·  22 Δεκεμβρίου 2015, από 9.00 έως 12.30  (Βρυξέλλες)