Darbotvarkės projektas - LIBE_OJ(2015)12-17_1Darbotvarkės projektas
LIBE_OJ(2015)12-17_1

LIBE_OJ(2015)12-17_1

 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

 

LIBE(2015)1217_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Neeilinis posėdis

2015 m. gruodžio 17 d., ketvirtadienis, 9.30–10.00 val.

Strasbūras

Salė: Winston Churchill (200)

1.  Darbotvarkės tvirtinimas

2.  Pirmininko pranešimai

ATKREIPKITE DĖMESĮ Į TAI, KAD NURODYTAS LAIKAS YRA TIK ORIENTACINIO POBŪDŽIO IR POSĖDŽIO METU GALI KEISTIS.

*** Elektroninis balsavimas ***

3.  Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis ir laisvas tokių duomenų judėjimas (Bendrasis reglamentas dėl duomenų apsaugos)

LIBE/8/03708

***I  2012/0011(COD)  COM(2012)0011 – C7-0025/2012

 

Pranešėjas:

Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE)

 

Atsakingas komitetas:

LIBE

 

 

 

·  Balsavimas dėl teksto, dėl kurio susitarta per tarpinstitucines derybas

4.  Fizinių asmenų apsauga kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ir traukimo baudžiamojon atsakomybėn už jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais ir laisvas tokių duomenų judėjimas (direktyva)

LIBE/8/05251

***I  2012/0010(COD)  COM(2012)0010 – C7-0024/2012

 

Pranešėja:

Marju Lauristin (S&D)

 

Atsakingas komitetas:

LIBE

 

 

 

·  Balsavimas dėl teksto, dėl kurio susitarta per tarpinstitucines derybas

5.  Automatinis keitimasis transporto priemonių registracijos duomenimis (TPRD) su Latvija

LIBE/8/04991

2015/0813(CNS)  13060/2015 – C8-0338/2015

 

Pranešėjas:

Claude Moraes (S&D)

PR – PE572.888v01-00

Atsakingas komitetas:

LIBE

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

JURI  – Nutarimas: nuomonė nepareikšta

 

 

·  Pranešimo projekto tvirtinimas

6.  *** Balsavimo pabaiga ***

7.  Kiti klausimai

8.  Kiti posėdžiai

·  2015 m. gruodžio 21 d. 15.00–18.30 val. (Briuselis)

·  2015 m. gruodžio 22 d. 9.00–12.30 val. (Briuselis)