Darbotvarkės projektas - LIBE_OJ(2015)12-17_1Darbotvarkės projektas
LIBE_OJ(2015)12-17_1

   

  Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

   

  LIBE(2015)1217_1

  DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

  Neeilinis posėdis

  2015 m. gruodžio 17 d., ketvirtadienis, 9.30–10.00 val.

  Strasbūras

  Salė: Winston Churchill (200)

  1.  Darbotvarkės tvirtinimas

  2.  Pirmininko pranešimai

  ATKREIPKITE DĖMESĮ Į TAI, KAD NURODYTAS LAIKAS YRA TIK ORIENTACINIO POBŪDŽIO IR POSĖDŽIO METU GALI KEISTIS.

  *** Elektroninis balsavimas ***

  3.  Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis ir laisvas tokių duomenų judėjimas (Bendrasis reglamentas dėl duomenų apsaugos)

  LIBE/8/03708

  ***I  2012/0011(COD)  COM(2012)0011 – C7-0025/2012

   

  Pranešėjas:

  Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE)

   

  Atsakingas komitetas:

  LIBE

   

   

   

  ·  Balsavimas dėl teksto, dėl kurio susitarta per tarpinstitucines derybas

  4.  Fizinių asmenų apsauga kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ir traukimo baudžiamojon atsakomybėn už jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais ir laisvas tokių duomenų judėjimas (direktyva)

  LIBE/8/05251

  ***I  2012/0010(COD)  COM(2012)0010 – C7-0024/2012

   

  Pranešėja:

  Marju Lauristin (S&D)

   

  Atsakingas komitetas:

  LIBE

   

   

   

  ·  Balsavimas dėl teksto, dėl kurio susitarta per tarpinstitucines derybas

  5.  Automatinis keitimasis transporto priemonių registracijos duomenimis (TPRD) su Latvija

  LIBE/8/04991

  2015/0813(CNS)  13060/2015 – C8-0338/2015

   

  Pranešėjas:

  Claude Moraes (S&D)

  PR – PE572.888v01-00

  Atsakingas komitetas:

  LIBE

   

   

  Nuomonę teikiantys komitetai:

  JURI  – Nutarimas: nuomonė nepareikšta

   

   

  ·  Pranešimo projekto tvirtinimas

  6.  *** Balsavimo pabaiga ***

  7.  Kiti klausimai

  8.  Kiti posėdžiai

  ·  2015 m. gruodžio 21 d. 15.00–18.30 val. (Briuselis)

  ·  2015 m. gruodžio 22 d. 9.00–12.30 val. (Briuselis)