Darba kārtības projekts - LIBE_OJ(2015)12-17_1Darba kārtības projekts
LIBE_OJ(2015)12-17_1

LIBE_OJ(2015)12-17_1

 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

 

LIBE(2015)1217_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Ārkārtas sanāksme

Ceturtdien, 2015. gada 17. decembrī, plkst. 9.30–10.00

Strasbūra

Telpa: Winston Churchill (200)

1.  Darba kārtības pieņemšana

2.  Sanāksmes vadītāja paziņojumi

LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ, KA VISI NORĀDĪTIE LAIKI IR TIKAI APTUVENI UN VAR MAINĪTIES SANĀKSMES LAIKĀ!

*** Elektroniskā balsošana ***

3.  Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīva aprite (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

LIBE/8/03708

***I  2012/0011(COD)  COM(2012)0011 – C7-0025/2012

 

Referents:

Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE)

 

Atbildīgā komiteja:

LIBE

 

 

 

·  Balsošana par dokumentu, par kuru panākta vienošanās iestāžu sarunās

4.  Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus, sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un šādu datu brīva aprite (direktīva)

LIBE/8/05251

***I  2012/0010(COD)  COM(2012)0010 – C7-0024/2012

 

Referente:

Marju Lauristin (S&D)

 

Atbildīgā komiteja:

LIBE

 

 

 

·  Balsošana par dokumentu, par kuru panākta vienošanās iestāžu sarunās

5.  Transportlīdzekļu reģistrācijas datu (TRD) automatizēta apmaiņa Latvijā

LIBE/8/04991

2015/0813(CNS)  13060/2015 – C8-0338/2015

 

Referents:

Claude Moraes (S&D)

PR – PE572.888v01-00

Atbildīgā komiteja:

LIBE

 

 

Atzinumi:

JURI  – Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

·  Ziņojuma projekta pieņemšana

6.  *** Balsošanas beigas ***

7.  Dažādi jautājumi

8.  Nākamās sanāksmes

·  2015. gada 21. decembrī plkst. 15.00–18.30  (Briselē)

·  2015. gada 22. decembrī plkst. 9.00–12.30  (Briselē)