Darba kārtības projekts - LIBE_OJ(2015)12-17_1Darba kārtības projekts
LIBE_OJ(2015)12-17_1

   

  Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

   

  LIBE(2015)1217_1

  DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

  Ārkārtas sanāksme

  Ceturtdien, 2015. gada 17. decembrī, plkst. 9.30–10.00

  Strasbūra

  Telpa: Winston Churchill (200)

  1.  Darba kārtības pieņemšana

  2.  Sanāksmes vadītāja paziņojumi

  LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ, KA VISI NORĀDĪTIE LAIKI IR TIKAI APTUVENI UN VAR MAINĪTIES SANĀKSMES LAIKĀ!

  *** Elektroniskā balsošana ***

  3.  Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīva aprite (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

  LIBE/8/03708

  ***I  2012/0011(COD)  COM(2012)0011 – C7-0025/2012

   

  Referents:

  Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE)

   

  Atbildīgā komiteja:

  LIBE

   

   

   

  ·  Balsošana par dokumentu, par kuru panākta vienošanās iestāžu sarunās

  4.  Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus, sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un šādu datu brīva aprite (direktīva)

  LIBE/8/05251

  ***I  2012/0010(COD)  COM(2012)0010 – C7-0024/2012

   

  Referente:

  Marju Lauristin (S&D)

   

  Atbildīgā komiteja:

  LIBE

   

   

   

  ·  Balsošana par dokumentu, par kuru panākta vienošanās iestāžu sarunās

  5.  Transportlīdzekļu reģistrācijas datu (TRD) automatizēta apmaiņa Latvijā

  LIBE/8/04991

  2015/0813(CNS)  13060/2015 – C8-0338/2015

   

  Referents:

  Claude Moraes (S&D)

  PR – PE572.888v01-00

  Atbildīgā komiteja:

  LIBE

   

   

  Atzinumi:

  JURI  – Lēmums: atzinumu nesniegt

   

   

  ·  Ziņojuma projekta pieņemšana

  6.  *** Balsošanas beigas ***

  7.  Dažādi jautājumi

  8.  Nākamās sanāksmes

  ·  2015. gada 21. decembrī plkst. 15.00–18.30  (Briselē)

  ·  2015. gada 22. decembrī plkst. 9.00–12.30  (Briselē)