Projekt porządku obrad - LIBE_OJ(2015)12-17_1Projekt porządku obrad
LIBE_OJ(2015)12-17_1

LIBE_OJ(2015)12-17_1

 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

 

LIBE(2015)1217_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie nadzwyczajne

Czwartek 17 grudnia 2015 r., w godz. 9.30 – 10.00

Strasburg

Sala: Winston Churchill (200)

1.  Przyjęcie porządku dziennego

2.  Komunikaty przewodniczącego

PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ŻE PODANE GODZINY MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY I MOGĄ ULEC ZMIANIE W TRAKCIE POSIEDZENIA.

*** Głosowanie elektroniczne ***

3.  Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

LIBE/8/03708

***I  2012/0011(COD)  COM(2012)0011 – C7-0025/2012

 

Sprawozdawca:

Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE)

 

Przedm. właśc.:

LIBE

 

 

 

·  Głosowanie nad tekstem uzgodnionym w wyniku negocjacji międzyinstytucjonalnych

4.  Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich i ścigania albo wykonywania kar kryminalnych oraz swobodnego przepływu tych danych (dyrektywa)

LIBE/8/05251

***I  2012/0010(COD)  COM(2012)0010 – C7-0024/2012

 

Sprawozdawczyni:

Marju Lauristin (S&D)

 

Przedm. właśc.:

LIBE

 

 

 

·  Głosowanie nad tekstem uzgodnionym w wyniku negocjacji międzyinstytucjonalnych

5.  Uruchomienie na Łotwie zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów

LIBE/8/04991

2015/0813(CNS)  13060/2015 – C8-0338/2015

 

Sprawozdawca:

Claude Moraes (S&D)

PR – PE572.888v01-00

Przedm. właśc.:

LIBE

 

 

Opiniodawcza:

JURI  – Decyzja: brak opinii

 

 

·  Przyjęcie projektu sprawozdania

6.  *** Koniec głosowania ***

7.  Sprawy różne

8.  Następne posiedzenia

·  21 grudnia 2015 r., w godz. 15.00 – 18.30  (Bruksela)

·  22 grudnia 2015 r., w godz. 9.00 – 12.30  (Bruksela)