Návrh programu - LIBE_OJ(2015)12-17_1Návrh programu
LIBE_OJ(2015)12-17_1

LIBE_OJ(2015)12-17_1

 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

 

LIBE(2015)1217_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Mimoriadna schôdza

štvrtok 17. decembra 2015 od 9.30 do 10.00 h

Štrasburg

Miestnosť: Winston Churchill (200)

1.  Prijatie programu schôdze

2.  Oznámenia predsedajúceho

UPOZORŇUJEME, ŽE VŠETKY ČASTI HARMONOGRAMU SÚ IBA ORIENTAČNÉ A POČAS SCHÔDZE SA MÔŽU ZMENIŤ.

*** Elektronické hlasovanie ***

3.  Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľný pohyb takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

LIBE/8/03708

***I  2012/0011(COD)  COM(2012)0011 – C7-0025/2012

 

Spravodajca:

Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE)

 

Gestorský výbor:

LIBE

 

 

 

·  Hlasovanie o znení dohodnutom počas medziinštitucionálnych rokovaní

4.  Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a voľný pohyb takýchto údajov (smernica)

LIBE/8/05251

***I  2012/0010(COD)  COM(2012)0010 – C7-0024/2012

 

Spravodajkyňa:

Marju Lauristin (S&D)

 

Gestorský výbor:

LIBE

 

 

 

·  Hlasovanie o znení dohodnutom počas medziinštitucionálnych rokovaní

5.  Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel v Lotyšsku

LIBE/8/04991

2015/0813(CNS)  13060/2015 – C8-0338/2015

 

Spravodajca:

Claude Moraes (S&D)

PR – PE572.888v01-00

Gestorský výbor:

LIBE

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

JURI  – Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

·  prijatie návrhu správy

6.  *** Koniec hlasovania ***

7.  Rôzne otázky

8.  Nasledujúce schôdze

·  21. decembra 2015 od 15.00 do 18.30 h  (Brusel)

·  22. decembra 2015 od 9.00 do 12.30 h  (Brusel)