Návrh programu - LIBE_OJ(2015)12-17_1Návrh programu
LIBE_OJ(2015)12-17_1

   

  Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

   

  LIBE(2015)1217_1

  NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

  Mimoriadna schôdza

  štvrtok 17. decembra 2015 od 9.30 do 10.00 h

  Štrasburg

  Miestnosť: Winston Churchill (200)

  1.  Prijatie programu schôdze

  2.  Oznámenia predsedajúceho

  UPOZORŇUJEME, ŽE VŠETKY ČASTI HARMONOGRAMU SÚ IBA ORIENTAČNÉ A POČAS SCHÔDZE SA MÔŽU ZMENIŤ.

  *** Elektronické hlasovanie ***

  3.  Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľný pohyb takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

  LIBE/8/03708

  ***I  2012/0011(COD)  COM(2012)0011 – C7-0025/2012

   

  Spravodajca:

  Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE)

   

  Gestorský výbor:

  LIBE

   

   

   

  ·  Hlasovanie o znení dohodnutom počas medziinštitucionálnych rokovaní

  4.  Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a voľný pohyb takýchto údajov (smernica)

  LIBE/8/05251

  ***I  2012/0010(COD)  COM(2012)0010 – C7-0024/2012

   

  Spravodajkyňa:

  Marju Lauristin (S&D)

   

  Gestorský výbor:

  LIBE

   

   

   

  ·  Hlasovanie o znení dohodnutom počas medziinštitucionálnych rokovaní

  5.  Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel v Lotyšsku

  LIBE/8/04991

  2015/0813(CNS)  13060/2015 – C8-0338/2015

   

  Spravodajca:

  Claude Moraes (S&D)

  PR – PE572.888v01-00

  Gestorský výbor:

  LIBE

   

   

  Výbory požiadané o stanovisko:

  JURI  – Rozhodnutie: bez stanoviska

   

   

  ·  prijatie návrhu správy

  6.  *** Koniec hlasovania ***

  7.  Rôzne otázky

  8.  Nasledujúce schôdze

  ·  21. decembra 2015 od 15.00 do 18.30 h  (Brusel)

  ·  22. decembra 2015 od 9.00 do 12.30 h  (Brusel)