Förslag till föredragningslista - LIBE_OJ(2015)12-17_1Förslag till föredragningslista
LIBE_OJ(2015)12-17_1

LIBE_OJ(2015)12-17_1

 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

 

LIBE(2015)1217_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Extra sammanträde

Torsdagen den 17 december 2015 kl. 9.30–10.00

Strasbourg

Lokal: Winston Churchill (200)

1.  Godkännande av föredragningslistan

2.  Meddelanden från ordföranden

OBSERVERA ATT SAMTLIGA TIDSANGIVELSER ÄR PRELIMINÄRA OCH KAN ÄNDRAS UNDER SAMMANTRÄDET

*** Elektronisk omröstning ***

3.  Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter, och det fria flödet av sådana uppgifter (allmän förordning om uppgiftskydd)

LIBE/8/03708

***I  2012/0011(COD)  COM(2012)0011 – C7-0025/2012

 

Föredragande:

Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE)

 

Ansv. utsk.:

LIBE

 

 

 

·  Omröstning om överenskommen text från interinstitutionella förhandlingar

4.  Skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter (direktiv)

LIBE/8/05251

***I  2012/0010(COD)  COM(2012)0010 – C7-0024/2012

 

Föredragande:

Marju Lauristin (S&D)

 

Ansv. utsk.:

LIBE

 

 

 

·  Omröstning om överenskommen text från interinstitutionella förhandlingar

5.  Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Lettland

LIBE/8/04991

2015/0813(CNS)  13060/2015 – C8-0338/2015

 

Föredragande:

Claude Moraes (S&D)

PR – PE572.888v01-00

Ansv. utsk.:

LIBE

 

 

Rådg. utsk.:

JURI  – Beslut: inget yttrande

 

 

·  Antagande av förslag till betänkande

6.  *** Omröstningen avslutas ***

7.  Övriga frågor

8.  Kommande sammanträde(n)

·  21 december 2015 kl. 15.00–18.30  (Bryssel)

·  22 december 2015 kl. 9.00–12.30  (Bryssel)